Мистические СТАтусы жилого дома 5 м.Сміла

Просто истории

Приглашаю всех на свой сайт.Здесь Вы можете найти много интересных и полезных статей.

  ГОСУДАРСТВО УКРАИНА и его первый закон - продолжение III

  Поделиться
  avatar
  Admin
  Admin

  Сообщения : 94
  Дата регистрации : 2016-07-16
  Возраст : 69
  Откуда : Україна
  20180204

  ГОСУДАРСТВО УКРАИНА и его первый закон - продолжение III

  Сообщение автор Admin

  Розділ III
  ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

  Стаття 21. Права громадських об'єднань

  1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право:
  1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
  (пункт 1 частини першої статті 21 у редакції
   Закону України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
  дію попередньої редакції пункту 1 частини першої статті 21 відновлено
   у зв'язку з втратою чинності
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
   згідно із Законом України від 28.01.2014 р. N 732-VII,
  у редакції Закону України
   від 23.02.2014 р. N 767-VII)

  2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
  3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
  4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
  5) проводити мирні зібрання;
  6) здійснювати інші права, не заборонені законом.
  2. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право:
  1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
  2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  (пункт 2 частини другої статті 21 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
  4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
  5) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
  3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

  Стаття 22. Засади взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

  1. Держава забезпечує додержання прав громадських об'єднань.
  2. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.
  3. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об'єднання до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань.
  4. Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності, є обов'язковим.
  5. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими об'єднаннями здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

  Стаття 23. Фінансова підтримка та звітність громадських об'єднань

  1. Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.
  2. Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов'язані подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.
  3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання громадським об'єднанням, створеним ними юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.
  (частина третя статті 23 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)

  4. Частину четверту статті 23 виключено
  (статтю 23 доповнено частиною четвертою
   згідно із Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
  частина четверта статті 23 втратила чинність, у зв'язку з
   втратою чинності
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
   згідно із Законом України від 28.01.2014 р. N 732-VII,
  частину четверту статті 23 виключено згідно із
   Законом України від 23.02.2014 р. N 767-VII)

  5. Частину п'яту статті 23 виключено
  (статтю 23 доповнено частиною п'ятою
   згідно із Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
  частина п'ята статті 23 втратила чинність, у зв'язку з
   втратою чинності
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
   згідно із Законом України від 28.01.2014 р. N 732-VII,
  частину п'яту статті 23 виключено згідно із
   Законом України від 23.02.2014 р. N 767-VII)

  6. Частину шосту статті 23 виключено
  (статтю 23 доповнено частиною шостою
   згідно із Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
  частина шоста статті 23 втратила чинність, у зв'язку з
   втратою чинності
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
   згідно із Законом України від 28.01.2014 р. N 732-VII,
  частину шосту статті 23 виключено згідно із
   Законом України від 23.02.2014 р. N 767-VII)

  7. Громадські об'єднання зобов'язані:
  1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) громадського об'єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом;
  (пункт 1 частини сьомої статті 23 у редакції
   Закону України від 21.05.2015 р. N 475-VIII)

  2) готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат;
  3) здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності громадського об'єднання;
  4) забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п'яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також інформації, зазначеної у пунктах 1 і 2 цієї частини, і надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
  (статтю 23 доповнено частиною сьомою згідно із
   Законом України від 14.10.2014 р. N 1702-VII)

  Стаття 24. Власність громадського об'єднання

  1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
  2. Право власності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом громадського об'єднання. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління громадського об'єднання можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких об'єднань або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об'єднаннями.
  3. У разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
  4. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

  Админ study scratch Sleep Продолжение следует
  Опубликовать эту запись на: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  Нет комментариев.


   Текущее время 23.10.18 21:56