Мистические СТАтусы жилого дома 5 м.Сміла

Просто истории

Приглашаю всех на свой сайт.Здесь Вы можете найти много интересных и полезных статей.

  ГОСУДАРСТВО УКРАИНА и его первый закон - продолжение

  Поделиться
  avatar
  Admin
  Admin

  Сообщения : 94
  Дата регистрации : 2016-07-16
  Возраст : 69
  Откуда : Україна
  20180204

  ГОСУДАРСТВО УКРАИНА и его первый закон - продолжение

  Сообщение автор Admin

  Розділ II
  УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

  Стаття 7. Засновники громадського об'єднання

  1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.
  2. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.
  3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.
  4. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа.
  5. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
  6. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.
  7. Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об'єднання в установленому законом порядку.
  (частина сьома статті 7 у редакції
   Закону України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Примітка. Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

  Стаття 8. Члени (учасники) громадського об'єднання

  1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.
  2. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

  Стаття 9. Утворення та реєстрація громадського об'єднання

  (назва статті 9 у редакції Закону України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  1. Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.
  2. Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про:
  1) дату та місце проведення установчих зборів;
  2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті);
  3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
  4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;
  5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;
  6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;
  7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;
   рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
  3. Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської спілки через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення громадської спілки.
  4. У разі утворення громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 частини другої цієї статті, приймаються, якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об'єднання.
  5. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності громадського об'єднання.
  6. Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського об'єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за наявності її особистої згоди.
  7. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.
  8. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.
  У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.
  (частина восьма статті 9 у редакції
   Закону України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  9. Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання, крім дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання, забороняються.
  (частина дев'ята статті 9 у редакції
   Закону України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  10. Вимоги цієї статті застосовуються також щодо рішень стосовно створення нового громадського об'єднання, які приймаються у зв'язку з реорганізацією громадського об'єднання.
  11. Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:
  1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
  2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.
  12. Громадське об'єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.
  (статтю 9 доповнено частиною дванадцятою
   згідно із Законом України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  13. Для отримання статусу юридичної особи громадське об'єднання, що здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
  (статтю 9 доповнено частиною тринадцятою
   згідно із Законом України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Стаття 10. Найменування громадського об'єднання

  1. Найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення.
  2. Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка").
  (частина друга статті 10 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
   зміни, внесені
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII, втратили чинність
   у зв'язку з втратою чинності
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
   згідно із Законом України від 28.01.2014 р. N 732-VII,
  із змінами, внесеними згідно із Законом
   України від 23.02.2014 р. N 767-VII)

  3. Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.
  4. Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань.
  (частина четверта статті 10 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  5. Власна назва громадського об'єднання не може містити:
  1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
  2) власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
  3) інші позначення, використання яких обмежено законом.
  6. Власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них. Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об'єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.
  Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
  7. Власна назва громадського об'єднання може містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та/або про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо).
  (частина сьома статті 10 у редакції
   Закону України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  8. Власна назва громадського об'єднання може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.
  9. Громадське об'єднання має право на використання свого найменування з моменту реєстрації. Забороняється використання найменування громадського об'єднання фізичними та юридичними особами, які не належать до цього громадського об'єднання, без згоди такого громадського об'єднання для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього громадського об'єднання.
  (частина дев'ята статті 10 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  10. Громадське об'єднання може також мати скорочене найменування, яке визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління - з'їзду, конференції, загальних зборів тощо (далі - вищий орган управління).
  (частина десята статті 10 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
   зміни, внесені
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII, втратили чинність
   у зв'язку з втратою чинності
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
   згідно із Законом України від 28.01.2014 р. N 732-VII,
  із змінами, внесеними згідно із Законом
   України від 23.02.2014 р. N 767-VII)

  11. Зміна найменування громадського об'єднання здійснюється на засіданні вищого органу управління такого об'єднання з додержанням вимог цього Закону та статуту об'єднання (за наявності).

  Стаття 11. Статут громадського об'єднання

  1. Статут громадського об'єднання має містити відомості про:
  1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;
  2) мету (цілі) та напрями його діяльності;
  3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);
  4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);
  5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
  6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);
  7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
   джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
  9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
  10) порядок внесення змін до статуту;
  11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
  2. У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об'єднання, що не суперечать закону.
  3. Статут громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об'єднання передбачена рішенням про його утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 5 - 8 частини першої цієї статті.

  Стаття 12. Виключена 

  (стаття 12 із змінами, внесеними згідно із
   Законами України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
  від 28.01.2014 р. N 732-VII
  ,
  від 23.02.2014 р. N 767-VII
  ,
  виключено згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Стаття 13. Відокремлені підрозділи громадського об'єднання

  1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
  (частина перша статті 13 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  2. Відокремлені підрозділи громадського об'єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених цим Законом.
  Відокремлені підрозділи громадського об'єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об'єднання.
  Відокремлені підрозділи громадського об'єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання. Положення про відокремлений підрозділ громадського об'єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об'єднання не може суперечити законам та статуту громадського об'єднання.
  (частина друга статті 13 у редакції
   Закону України від 04.07.2014 р. N 1593-VII)

  3. Частину третю статті 13 виключено
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  4. Частину четверту статті 13 виключено 
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  5. Частину п'яту статті 13 виключено 
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  6. Частину шосту статті 13 виключено 
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  7. Частину сьому статті 13 виключено 
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Стаття 14. Виключена 

  (стаття 14 із змінами, внесеними згідно із
  Законами України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
  від 28.01.2014 р. N 732-VII
  ,
  від 23.02.2014 р. N 767-VII
  ,
  виключено згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Стаття 15. Виключена

  (стаття 15 із змінами, внесеними згідно із
  Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII
  ,
  виключено згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Стаття 16. Виключена

  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Стаття 17. Виключена

  (стаття 17 із змінами, внесеними згідно із
  Законом України від 09.04.2015 р. N 319-VIII
  ,
  виключено згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Стаття 18. Символіка громадського об'єднання

  1. Громадське об'єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
  2. Символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати:
  1) державні символи України;
  2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
  3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
  4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
  5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
  3. Символіка громадського об'єднання має відрізнятися від зображення вже зареєстрованої символіки іншого громадського об'єднання.
  4. Символіка громадського об'єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об'єднання в порядку, визначеному його статутом.
  5. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об'єднання.
  6. Громадське об'єднання має право на використання власної символіки з дня її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об'єднання та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такого громадського об'єднання.
  (стаття 18 із змінами, внесеними згідно із
   Законом України від 09.04.2015 р. N 317-VIII
  ,
  у редакції Закону України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Стаття 19. Всеукраїнський статус громадського об'єднання

  1. Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
  (частина перша статті 19 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  2. Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та відмова від такого статусу є добровільними.
  3. Відомості про всеукраїнський статус громадського об'єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
  (частина третя статті 19 у редакції
   Закону України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  4. Частину четверту статті 19 виключено
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  5. Частину п'яту статті 19 виключено 
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  6. Частину шосту статті 19 виключено 
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  7. Частину сьому статті 19 виключено 
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  8. Частину восьму статті 19 виключено 
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  9. Частину дев'яту статті 19 виключено 
  (згідно із Законом України
   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації

  1. Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
  2. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації припиняється на підставі:
  1) рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої акредитовано в Україні;
  2) рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформленої відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;
  3) рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.
  3. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозділом положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, положень інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
  4. Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
  (стаття 20 із змінами, внесеними згідно із
  Законами України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
  від 28.01.2014 р. N 732-VII
  ,
  від 23.02.2014 р. N 767-VII
  ,
  у редакції Закону України

   від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Админ study Прояснение наступило - оказывается это не Государство Украина
  Цитирую-

  Стаття 7. Засновники громадського об'єднання

  1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.

  Продолжение следует

  Опубликовать эту запись на: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  Нет комментариев.


   Текущее время 23.10.18 21:37